دوره های تخصصی مدرسان زبان

دوره های تخصصی مدرسان زبان انگلیسی

مؤسسه زبان سروش با همکاری اساتید برتر دانشگاه های سطح یک کشور دوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی، سخنرانی های علمی و رویدادهای علمی-آموزشی و همچنین رویدادهای مربوط به کارآفرینی در حوزه آموزش زبان های خارجی را برگزار می کند.

این دوره با رویکرد آموزش و تربیت مدرس حرفه ای، ارتقاء دانش و توانایی حرفه ای و تخصصی مدرسان زبان انگلیسی، ارتقاء مهارت های عملی تدریس و آشنایی مخاطبان با بروزترین روش ها و رویکردهای آموزش زبان بر اساس پژوهش های روز این حوزه برگزار می شوند.