دوره های آموزشی با اهداف ویژه

دوره های زبان با اهداف ویژه

دوره های زبان انگلیسی با اهداف ویژه(English for Specific Purposes) مبتنی بر نیازهای زبانی داوطلبان در حوزه های شغلی و دانشگاهی طراحی و برگزار می شوند.

این دوره ها شامل دو دستة آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک و دانشگاهی (EAP) و آموزش زبان انگلیسی برای اهداف شغلی و حرفه ای (EVP) است. دپارتمان ESP موسسه زبان سروش با همکاری کارشناسان حوزة ESP و اساتید دانشگاه های معتبر تهران دوره های زبان تخصصی مختص سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی و همچنین ویژه افراد و گروه های متقاضی این نوع آموزش را طراحی و برگزاری می کند.

طراحی هر دوره متناسب با نیازها و خواسته های سازمان ها و افراد است که در قالب تفاهم و همکاری دو جانبه قابل انجام است.

موسسه زبان سروش به متقاضیان دوره های زبان انگلیسی با اهداف ویژه (ESP) مشاوره تخصصی به صورت رایگان ارائه می دهد.