لیست مطالب

زبان آموز / ولی گرامی:

 فرم زیر را با توجه به گروه سنی خود یا فرزندتان پر کنید.

پس از پر کردن این فرم آموزشگاه زبان سروش با شما جهت تعیین سطح تماس خواهد گرفت.

توجه:

گروه kids مربوط به کودکان 4-8 سال

گروه children مربوط به کودکان 8-12 سال

گروه teensمربوط به نوجوانان 12-17 سال

گروه adults  مربوط به 18 سال به بالا می باشد.

سامانه هوشمند پیش ثبت نام